เด็กและครอบครัวไทยในสามวิกฤต: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2022

ประเด็นสำคัญ

เด็กและครอบครัวไทยในสามวิกฤต: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2022 ประกอบด้วยเอกสาร 3 ชิ้น:

  • 7 แนวโน้มสำคัญของสถานการณ์เด็ก เยาวชน และครอบครัว โดย ฉัตร คำแสง, วรดร เลิศรัตน์ และ เจณิตตา จันทวงษา
  • เล่มผนวกที่ 1 สถิติสำคัญด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว: รวบรวมสถิติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผลสำรวจเยาวชน คิด for คิดส์ โดย ฉัตร คำแสง, วรดร เลิศรัตน์, เจณิตตา จันทวงษา และคณะผู้ช่วยวิจัย
  • เล่มผนวกที่ 2 สามความฝันของเด็กและเยาวชนไทย: ร้อยเรียงเรื่องเล่าความฝันจากการประกวดเรื่องเล่าของ "เด็กสมัยนี้" โดย วรดร เลิศรัตน์ และ เจณิตตา จันทวงษา

ปี 2021-2022 เป็นปีที่ท้าทายสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวไทย วิกฤตสามด้าน – ทั้งวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 (COVID-19) วิกฤตความเหลื่อมล้ำและการพัฒนา และวิกฤตสังคมและการเมือง – ยังคงทอดเงาทะมึนยาวต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า ทาบทับและท้าทายชีวิตของเด็ก เยาวชน และครอบครัวอย่างน่าวิตกกังวล

วิกฤตสามด้านในบริบทโลกที่ผันผวนไม่แน่นอนและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ประกอบกันเป็นบริบทสถานการณ์เด็ก เยาวชน และครอบครัวไทยในปี 2021-2022 ซึ่งปรากฏแนวโน้มสำคัญ 7 ประการ ได้แก่

  1. เด็กและเยาวชนเผชิญภาวะการเรียนรู้ถดถอย พัฒนาการหยุดชะงัก
  2. เด็กและครอบครัวเข้าถึงบริการของรัฐได้ยากขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด
  3. เด็กและเยาวชนถูกผลักเข้าสู่โลกออนไลน์โดยขาดฐานที่จำเป็น
  4. เด็กและเยาวชนเครียดและมีปัญหาสุขภาพจิตสูงขึ้น
  5. เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมทางการเมืองแต่ภาครัฐสกัดกั้นด้วยความรุนแรงมากขึ้น
  6. โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยสมบูรณ์ ครอบครัวมีขนาดเล็กและเปราะบางยิ่งขึ้น
  7. ความไม่ลงรอยระหว่างรุ่นรุนแรงขึ้น บั่นทอนความสัมพันธ์ภายในครอบครัว

ทั้ง 7 แนวโน้มของสถานการณ์เด็ก เยาวชน และครอบครัวไทยคือ ปัญหาสำคัญเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัวอย่างมีนัยสำคัญ เป็นทั้ง ‘แผลสด’ ที่ส่งผลกระทบในปัจจุบัน และมีความรุนแรงมากพอที่จะกลายเป็น ‘แผลเป็น’ ที่ส่งผลกระทบระยะยาวไปตลอดชีวิต หากไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง

วิจัย/เขียน

ฉัตร คำแสง

วิจัย/เขียน

วรดร เลิศรัตน์

สร้างสรรค์ภาพ

วนา ภูษิตาศัย

บทความที่เกี่ยวข้อง

เด็กและครอบครัวไทยในสองทางแพร่ง

เด็กและครอบครัวไทยในสองทางแพร่ง: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2023

คิด for คิดส์ ชวนอ่าน “เด็กและครอบครัวไทยในสองทางแพร่ง: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2023” พร้อม “สถิติสำคัญด้านเด็กและครอบครัว”

โควิดกับแผลเป็นด้านพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน

คิด for คิดส์ ชวนสำรวจว่านักเรียนมัธยมศึกษาเรียนรู้ถดถอยลงเพียงใดในช่วงปิดโรงเรียนเพื่อชะลอการแพร่ระบาดของโควิด-19? ความถดถอยนั้นทำให้ค่าจ้างในอนาคตของพวกเขาลดลงเท่าไร? และเทคโนโลยีการศึกษาแบบไหนที่เหมาะใช้รับมือการปิดโรงเรียนในอนาคต?

พลวัตครอบครัวในสังคมไทยในสถานการณ์โควิด–19

คิด for คิดส์ ชวนสำรวจความซับซ้อนของครอบครัวเปราะบางในสังคมไทย เข้าใจความท้าทายในการดูแลเด็กและสมาชิกเปราะบางของครอบครัวเหล่านั้น พร้อมทั้งเสนอนโยบายเพื่อสนับสนุนพวกเขาในการก้าวข้ามความท้าทาย

ศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว (คิด for คิดส์)

ศูนย์วิจัยและสื่อสารความรู้เพื่อตอบโจทย์อนาคต มุ่งวิเคราะห์ ออกแบบ เผยแพร่ความรู้ และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านเด็ก เยาวชน ครอบครัว และการเรียนรู้ เพื่อเป็นฐานสนับสนุนทางวิชาการให้กับสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. และภาคีเครือข่าย

Copyright © 2024 kidforkids.org | All rights reserved.