de/code: คณิตศาสตร์ของความ(สิ้น)หวังและความ(จน)ข้ามรุ่น

ชวนอ่านบทความของ รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรรมการที่ปรึกษา 101 PUB ซึ่งเขียนถึง ‘เด็กและครอบครัวไทยในสามวิกฤต: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2022‘ ของ คิด for คิดส์ ทาง de/code

เผยแพร่เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2022


เผยแพร่ครั้งแรก : เว็บไซต์ decode.co.คณิตศาสตร์ของความ(สิ้น)หวังและความ(จน)ข้ามรุ่น. วันที่ 6 กันยายน 2565

เรียบเรียง/นำเสนอ

คิด for คิดส์

บทความที่เกี่ยวข้อง

Generation Clash: ก้าวข้ามความขัดแย้งแห่งยุคสมัย กับ กนกรัตน์ เลิศชูสกุล

สังคมแบบที่ไหนที่ความขัดแย้งระหว่างรุ่นจะเกิดขึ้น? ความขัดแย้งระหว่างรุ่นในสังคมไทยตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมามีทิศทางเปลี่ยนไปอย่างไร? เราเรียนรู้อะไรจากความขัดแย้งระหว่างรุ่นที่เคยเกิดขึ้นในสังคมอื่นได้หรือไม่? 101 สนทนากับกนกรัตน์ เลิศชูสกุล ว่าด้วยความขัดแย้งทางการเมืองแห่งยุคสมัยและหนทางในการก้าวข้าม

“ความช่วยเหลือไม่ใช่แค่การแจกเงิน แต่ต้องมองลึกถึงรายละเอียดปัญหา” สำรวจครอบครัวไทยในภาวะเปราะบาง กับ บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล

ชวน ดร.บุศรินทร์ เลิศชวลิตกุล เล่าประสบการณ์จากการลงพื้นที่สำรวจสภาวะครอบครัวเปราะบางในสังคมไทย ทั้งครอบครัวไทยและครอบครัวแรงงานข้ามชาติ

เรื่องของนิ่ม เยาวชน และคนที่ถูกทอดทิ้งจากระบบ: เมื่อไม่ใช่ทุกคนจะเข้าถึงบริการสุขภาพจิตได้

ชวนสำรวจ ‘ปัญหาสุขภาพจิต’ ของไทย อีกหนึ่งปัญหาที่สะท้อนความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงระบบสาธารณสุข

ศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว (คิด for คิดส์)

ศูนย์วิจัยและสื่อสารความรู้เพื่อตอบโจทย์อนาคต มุ่งวิเคราะห์ ออกแบบ เผยแพร่ความรู้ และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านเด็ก เยาวชน ครอบครัว และการเรียนรู้ เพื่อเป็นฐานสนับสนุนทางวิชาการให้กับสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. และภาคีเครือข่าย

Copyright © 2022 kidforkids.org | All rights reserved.