SIDE B อีกเสียงจากที่เขาบอกว่า “ครอบครัวไทย ครอบครัวอบอุ่น”

 

โฉมหน้าความเหลื่อมล้ำชัดขึ้นในยุคโควิด-19 สังคมไทยถูกกัดกร่อน เข้าไปถึงระดับครอบครัว สิ่งที่ตามมาคือความรุนแรงในครอบครัวกำลังหนักหน่วงเรื่อยๆ และโรคบาดแผลทางใจในเด็ก กำลังกลายเป็นปัญหาเรื้อรัง

เราจะวิ่งหนีปัญหาหรือเยียวยา-ฟื้นฟู ลองฟังทรรศนะจาก รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล

ชวนชมสารคดีข่าวสั้น SIDE B อีกเสียงจากที่เขาบอกว่า… “ครอบครัวไทย ครอบครัวอบอุ่น”

อินโฟกราฟฟิก

วิจัย/เขียน

ธิติ มีแต้ม

สร้างสรรค์ภาพ

กฤตพร โทจันทร์

สร้างสรรค์วิดีโอ

เมธิชัย เตียวนะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Generation Clash: ก้าวข้ามความขัดแย้งแห่งยุคสมัย กับ กนกรัตน์ เลิศชูสกุล

สังคมแบบที่ไหนที่ความขัดแย้งระหว่างรุ่นจะเกิดขึ้น? ความขัดแย้งระหว่างรุ่นในสังคมไทยตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมามีทิศทางเปลี่ยนไปอย่างไร? เราเรียนรู้อะไรจากความขัดแย้งระหว่างรุ่นที่เคยเกิดขึ้นในสังคมอื่นได้หรือไม่? 101 สนทนากับกนกรัตน์ เลิศชูสกุล ว่าด้วยความขัดแย้งทางการเมืองแห่งยุคสมัยและหนทางในการก้าวข้าม

“ความช่วยเหลือไม่ใช่แค่การแจกเงิน แต่ต้องมองลึกถึงรายละเอียดปัญหา” สำรวจครอบครัวไทยในภาวะเปราะบาง กับ บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล

ชวน ดร.บุศรินทร์ เลิศชวลิตกุล เล่าประสบการณ์จากการลงพื้นที่สำรวจสภาวะครอบครัวเปราะบางในสังคมไทย ทั้งครอบครัวไทยและครอบครัวแรงงานข้ามชาติ

เรื่องของนิ่ม เยาวชน และคนที่ถูกทอดทิ้งจากระบบ: เมื่อไม่ใช่ทุกคนจะเข้าถึงบริการสุขภาพจิตได้

ชวนสำรวจ ‘ปัญหาสุขภาพจิต’ ของไทย อีกหนึ่งปัญหาที่สะท้อนความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงระบบสาธารณสุข

ศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว (คิด for คิดส์)

ศูนย์วิจัยและสื่อสารความรู้เพื่อตอบโจทย์อนาคต มุ่งวิเคราะห์ ออกแบบ เผยแพร่ความรู้ และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านเด็ก เยาวชน ครอบครัว และการเรียนรู้ เพื่อเป็นฐานสนับสนุนทางวิชาการให้กับสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. และภาคีเครือข่าย

Copyright © 2022 kidforkids.org | All rights reserved.