Research Roundup 2022 : “จินตนาการใหม่-แผลเป็น-เปราะบาง” : อนาคตนโยบายเด็กและครอบครัวไทยในสามวิกฤต


คิด for คิดส์ Research Roundup 2022 สนามความคิด เปลี่ยนอนาคตไทย : “จินตนาการใหม่-แผลเป็น-เปราะบาง” : อนาคตนโยบายเด็กและครอบครัวไทยในสามวิกฤต

‘เด็กไทย’ กำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญ เมื่อวิกฤตสามด้าน – วิกฤตโรคระบาดโควิด-19 วิกฤตความเหลื่อมล้ำและการพัฒนา และวิกฤตสังคมและการเมือง – ยังคงท้าทายชีวิตของเด็ก เยาวชน และครอบครัวไทยอย่างน่าวิตก

แม้วิกฤตโรคระบาดจะรุนแรงน้อยลง แต่การปิดเมืองสู้โรคได้สร้าง ‘แผลเป็น’ ด้านการเรียนรู้ วิกฤตความเหลื่อมล้ำก็ซ้ำเติมให้ชีวิตเด็กและครอบครัวไทยเผชิญปัญหาหนักหนาสาหัสขึ้น โดยเฉพาะในครอบครัวเปราะบาง ในขณะที่ท่ามกลางวิกฤตการเมือง เรามองเห็นเด็กและเยาวชนจำนวนมากลุกขึ้นมามีบทบาทนำในการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย พร้อมข้อเสนอแหลมคมในสนามความคิด

‘เด็กสมัยนี้’ คิดฝันอะไร มีจินตนาการพลเมืองแบบไหน? ‘แผลเป็น’ ด้านการเรียนรู้ของเด็กไทยใหญ่ ลึก และเหลื่อมล้ำแค่ไหน? ครอบครัวเปราะบางในยุคโควิด-19 ต้องเผชิญหน้าความท้าทายอะไร? และนโยบายเด็กและครอบครัวที่จะสร้างอนาคตใหม่ให้สังคมไทยมีหน้าตาเป็นอย่างไร?

คิด for คิดส์ – ศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว ขอเชิญร่วมสนามความคิด เปลี่ยนอนาคตไทย ‘คิด for คิดส์ Research Roundup 2022’ เวทีสื่อสารความรู้จากงานวิจัยด้านนโยบายเด็กและครอบครัวที่มุ่งตอบโจทย์อนาคตสังคมไทย

พบกับการนำเสนองานวิจัยและวงสนทนาความรู้ 4 วงใน 4 หัวข้อแห่งยุคสมัย โดยนักวิจัยและแขกรับเชิญหลากหลายความเชี่ยวชาญ


1. “นโยบายเด็กและครอบครัวแห่งอนาคต: ขยายพื้นที่ปฏิรูปนโยบายสาธารณะเพื่ออนาคตของเด็กไทย”

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

นำเสนอ

 • นโยบายเด็กและครอบครัวแห่งอนาคต: ขยายพื้นที่ปฏิรูปนโยบายสาธารณะเพื่ออนาคตของเด็กไทย [PPT / DOC]
  ฉัตร คำแสง ผู้อำนวยการ 101 Public Policy Think Tank (101 PUB)
 • ให้เสียงเยาวชนมี ‘ความหมาย’: เปิดกระบวนการนโยบายให้เยาวชนมี่ส่วนร่วม  [PPT / DOC]
  วรดร เลิศรัตน์ นักวิจัย 101 PUB 
 • คุม ‘กัญชาเสรี’ อย่างไร ให้ปลอดภัยกับเด็กและเยาวชนที่สุด [PPT / DOC]
  เจณิตตา จันทวงษา นักวิจัย 101 PUB 
 • เพิ่มแหล่งเรียนรู้ใกล้บ้าน ให้เยาวชนเข้าถึงได้จริง [PPT / DOC]
  สรวิศ มา นักวิจัย 101 PUB 

ร่วมแลกเปลี่ยน

 • เดชรัต สุขกำเนิด ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายเพื่ออนาคต (Think Forward Center)
 • ไครียะห์ ระหมันยะ เยาวชนนักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม “ลูกสาวแห่งทะเลจะนะ”
 • ณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส.

ดำเนินรายการโดย จิรัฐิติ ขันติพะโล

2. “จินตนาการใหม่ของเยาวชนไทย (Thai Youth Civic Imagination Project)”

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

นำเสนอ

 • วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง บรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์ bookscape
 • ภาคิน นิมมานนรวงศ์ ครูสังคมศาสตร์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์
 • สรัช สินธุประมา นักวิจัยโครงการ “การมีส่วนร่วมของพลเมืองในยุคดิจิทัล: การเคลื่อนไหวทางการเมืองของเยาวชนไทยใน พ.ศ. 2563”

เอกสารประกอบงานสัมมนา [PPT / DOC]

คู่มือการใช้ Civic Imagination [PPT / VDO]

ร่วมแลกเปลี่ยน

 • ผศ.ดร.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พริษฐ์ ชิวารักษ์ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย วรดร เลิศรัตน์

3. “พลวัตครอบครัวในสังคมไทยในสถานการณ์โควิด–19: การปรับตัวของครัวเรือนเปราะบาง และข้อเสนอเชิงนโยบายด้านเด็กและครอบครัว”

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

นำเสนอ

 • ผศ.ดร.สร้อยมาศ รุ่งมณี วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผศ.ดร.วาสนา ละอองปลิว วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ดร.บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เอกสารประกอบงานสัมมนา [PPT / DOC]

ร่วมแลกเปลี่ยน

 • จะเด็จ เชาวน์วิไล ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
 • ผศ.ดร.ธร ปีติดล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย

4. “โควิดกับ ‘แผลเป็น’ ด้านพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน: ความเหลื่อมล้ำ เทคโนโลยีการศึกษา และบทเรียนเชิงนโยบายสำหรับอนาคต”

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

นำเสนอ

 • ผศ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ดร.สัณห์สิรี โฆษินทร์เดชา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เอกสารประกอบงานสัมมนา [PPT DOC]

ร่วมแลกเปลี่ยน

 • ศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 • ปวรินทร์ พันธุ์ติเวช นักวิชาการฝ่ายโครงการวิจัยระบบ สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ.

ดำเนินรายการโดย ฉัตร คำแสง

ร่วมคิด ถกเถียง และแลกเปลี่ยนทางทุกแพลตฟอร์มของ The101.world

…………………………..


‘คิด for คิดส์’ – ศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว เป็นศูนย์ทำงานวิชาการเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะด้านเด็ก เยาวชน ครอบครัว และการเรียนรู้ ตั้งแต่การวิเคราะห์-ติดตาม-วิจัย-ออกแบบนโยบายสาธารณะ รวบรวมและจัดทำข้อมูลที่สำคัญต่อกระบวนการนโยบาย จนถึงงานสื่อสารความรู้ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ และสร้างภาคีเครือข่าย

‘คิด for คิดส์’ เป็นโครงการร่วมกันระหว่างสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4) ของ สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth และ 101 PUB – 101 Public Policy Think Tank

อินโฟกราฟฟิก

เจณิตตา จันทวงษา วาสนา ละอองปลิว กนกรัตน์ เลิศชูสกุล ปวรินทร์ พันธุ์ติเวช สัณห์สิรี โฆษินทร์เดชา พริษฐ์ ชิวารักษ์ เทคโนโลยีการศึกษา การเรียนรู้ ความเหลื่อมล้ำ สรวิศ มา สร้อยมาศ รุ่งมณี จิรัฐิติ ขันติพะโล โควิด จะเด็จ เชาวน์วิไล วรดร เลิศรัตน์ ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย นโยบายสาธารณะ จินตนาการใหม่ของเยาวชนไทย ธร ปีติดล บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล พัฒนาการเรียนรู้ ภาคิน นิมมานนรวงศ์ 101Pub ครอบครัวเปราะบาง วศิน ศิวสฤษดิ์ นโยบายเด็กและครอบครัว พลวัตครอบครัว เดชรัต สุขกำเนิด วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง ResearchRoundUp2022 ออกแบบนโยบายสาธารณะ คิดforคิดส์ ฉัตร คำแสง เด็กสมัยนี้ การปรับตัวของครัวเรือน การมีส่วนร่วมของพลเมือง ครอบครัว งานวิจัย ไครียะห์ ระหมันยะ จินตนาการพลเมือง เด็ก เยาวชน สนามความคิดเปลี่ยนอนาคตไทย ณัฐยา บุญภักดี สรัช สินธุประมา ศานนท์ หวังสร้างบุญ การเคลื่อนไหวทางการเมือง

ประสานงาน/ติดต่อสอบถาม

คิด for คิดส์

บทความที่เกี่ยวข้อง

งานเสวนาสาธารณะ ‘เด็กและครอบครัวไทยที่ไม่ถูกมองเห็น: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2024’

งานเสวนาสาธารณะ ‘เด็กและครอบครัวไทยที่ไม่ถูกมองเห็น: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2024’

คิด for คิดส์ ชวนเข้าร่วมรับฟังการแถลงรายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2024 ‘เด็กและครอบครัวไทยที่ไม่ถูกมองเห็น’ พร้อมรับฟังเสวนา-เข้าใจปัญหาเด็กและครอบครัวกลุ่มเปราะบาง หาทางยกระดับคุณภาพชีวิต-เติมฝันพวกเขาอย่างดีที่สุด

งานเสวนาสาธารณะ “เด็กและครอบครัวไทยในสองทางแพร่ง: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2023”

งานเสวนาสาธารณะ “เด็กและครอบครัวไทยในสองทางแพร่ง: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2023”

คิด for คิดส์ ชวนเข้าร่วมรับฟังการแถลงรายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2023 ‘เด็กและครอบครัวไทยในสองทางแพร่ง’ พร้อมรับฟังเสวนาทิศทางนโยบายด้านเด็กและครอบครัวภายใต้รัฐบาลใหม่

รับสมัครเยาวชนกรุงเทพฯ เข้าร่วม Youth Policy Lab โดย คิด for คิดส์

รับสมัครเยาวชนกรุงเทพฯ เข้าร่วม Youth Policy Lab โดย คิด for คิดส์

คิด for คิดส์ ชวนเยาวชนกรุงเทพฯ อายุ 15-25 ปี สมัครเข้าร่วม ‘Youth Policy Lab’ – เรียนรู้-ลงมือทำกระบวนการ Design Thinking และ Systems Thinking เพื่อออกแบบ-สร้างสรรค์นโยบายมาแก้ปัญหาของเยาวชนกรุงเทพฯ

ศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว (คิด for คิดส์)

ศูนย์วิจัยและสื่อสารความรู้เพื่อตอบโจทย์อนาคต มุ่งวิเคราะห์ ออกแบบ เผยแพร่ความรู้ และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านเด็ก เยาวชน ครอบครัว และการเรียนรู้ เพื่อเป็นฐานสนับสนุนทางวิชาการให้กับสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. และภาคีเครือข่าย

Copyright © 2024 kidforkids.org | All rights reserved.