Mappa: ‘เด็กสมัยนี้สบายจะตาย’ เรื่องเล่าจากศูนย์คิด for คิดส์ที่บอกว่าเด็กไม่ได้สบาย แต่คือเดอะแบกที่กำลังตายจากวิกฤติรอบตัว

101 PUB ชวนอ่านบทสัมภาษณ์ ฉัตร คำแสง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย วรดร เลิศรัตน์ และ เจณิตตา จันทวงษา นักวิจัยและบริหารการวิจัย 101 PUB ผู้อยู่เบื้องหลังการก่อตั้ง ‘ศูนย์นโยบายเด็กและครอบครัว – คิด for คิดส์’ โดย mappa

สัมภาษณ์/เขียนโดย ณัฐธนีย์ ลิ้มวัฒนาพันธ์ และ เพ็ญสินี ธิติธรรมรักษา เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2022


เผยแพร่ครั้งแรก : เว็บไซต์ mappalearning.co. ‘เด็กสมัยนี้สบายจะตาย’ เรื่องเล่าจากศูนย์คิด for คิดส์ที่บอกว่าเด็กไม่ได้สบาย แต่คือเดอะแบกที่กำลังตายจากวิกฤติรอบตัว. วันที่ 23 สิงหาคม 2565

เรียบเรียง/นำเสนอ

ฉัตร คำแสง

เรียบเรียง/นำเสนอ

วรดร เลิศรัตน์

เรียบเรียง/นำเสนอ

เจณิตตา จันทวงษา

บทความที่เกี่ยวข้อง

Generation Clash: ก้าวข้ามความขัดแย้งแห่งยุคสมัย กับ กนกรัตน์ เลิศชูสกุล

สังคมแบบที่ไหนที่ความขัดแย้งระหว่างรุ่นจะเกิดขึ้น? ความขัดแย้งระหว่างรุ่นในสังคมไทยตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมามีทิศทางเปลี่ยนไปอย่างไร? เราเรียนรู้อะไรจากความขัดแย้งระหว่างรุ่นที่เคยเกิดขึ้นในสังคมอื่นได้หรือไม่? 101 สนทนากับกนกรัตน์ เลิศชูสกุล ว่าด้วยความขัดแย้งทางการเมืองแห่งยุคสมัยและหนทางในการก้าวข้าม

“ความช่วยเหลือไม่ใช่แค่การแจกเงิน แต่ต้องมองลึกถึงรายละเอียดปัญหา” สำรวจครอบครัวไทยในภาวะเปราะบาง กับ บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล

ชวน ดร.บุศรินทร์ เลิศชวลิตกุล เล่าประสบการณ์จากการลงพื้นที่สำรวจสภาวะครอบครัวเปราะบางในสังคมไทย ทั้งครอบครัวไทยและครอบครัวแรงงานข้ามชาติ

เรื่องของนิ่ม เยาวชน และคนที่ถูกทอดทิ้งจากระบบ: เมื่อไม่ใช่ทุกคนจะเข้าถึงบริการสุขภาพจิตได้

ชวนสำรวจ ‘ปัญหาสุขภาพจิต’ ของไทย อีกหนึ่งปัญหาที่สะท้อนความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงระบบสาธารณสุข

ศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว (คิด for คิดส์)

ศูนย์วิจัยและสื่อสารความรู้เพื่อตอบโจทย์อนาคต มุ่งวิเคราะห์ ออกแบบ เผยแพร่ความรู้ และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านเด็ก เยาวชน ครอบครัว และการเรียนรู้ เพื่อเป็นฐานสนับสนุนทางวิชาการให้กับสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. และภาคีเครือข่าย

Copyright © 2022 kidforkids.org | All rights reserved.