Mappa: ‘เด็กสมัยนี้สบายจะตาย’ เรื่องเล่าจากศูนย์คิด for คิดส์ที่บอกว่าเด็กไม่ได้สบาย แต่คือเดอะแบกที่กำลังตายจากวิกฤติรอบตัว

101 PUB ชวนอ่านบทสัมภาษณ์ ฉัตร คำแสง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย วรดร เลิศรัตน์ และ เจณิตตา จันทวงษา นักวิจัยและบริหารการวิจัย 101 PUB ผู้อยู่เบื้องหลังการก่อตั้ง ‘ศูนย์นโยบายเด็กและครอบครัว – คิด for คิดส์’ โดย mappa

สัมภาษณ์/เขียนโดย ณัฐธนีย์ ลิ้มวัฒนาพันธ์ และ เพ็ญสินี ธิติธรรมรักษา เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2022


เผยแพร่ครั้งแรก : เว็บไซต์ mappalearning.co. ‘เด็กสมัยนี้สบายจะตาย’ เรื่องเล่าจากศูนย์คิด for คิดส์ที่บอกว่าเด็กไม่ได้สบาย แต่คือเดอะแบกที่กำลังตายจากวิกฤติรอบตัว. วันที่ 23 สิงหาคม 2565

เรียบเรียง/นำเสนอ

ฉัตร คำแสง

เรียบเรียง/นำเสนอ

วรดร เลิศรัตน์

เรียบเรียง/นำเสนอ

เจณิตตา จันทวงษา

บทความที่เกี่ยวข้อง

‘เอาลูกเขามาเลี้ยง เอาเมี่ยงเขามาอม’: ความเชื่อแบบไทยๆ อุปสรรคใหญ่ของนโยบายครอบครัวอุปถัมภ์

นโยบายการเพิ่มครอบครัวอุปถัมภ์เผชิญกับความเชื่อแบบไทยๆซึ่งเป็นกำแพงใหญ่ที่รัฐต้องก้าวข้าม หากจะผลักดันให้ดี ไม่ใช่แค่ปรับปรุงนโยบายแต่ต้องลงลึกถึงมายาคติที่มีมาแต่เดิม

การหา ‘งานที่ดี’ อาจเป็นเพียงความฝันของเยาวชนไทยส่วนใหญ่

คิด for คิดส์ ชวนสำรวจความฝันด้านอาชีพการงานของเยาวชนไทย พร้อมทั้งชวนมองดูโลกความจริงที่ทำให้ ‘งานที่ดี’ อาจเป็นเพียงความฝันของเด็กและเยาวชนไทยส่วนใหญ่

งบ “สงเคราะห์” เด็กไทย ไม่ไหว ไม่พอ ไปต่อไม่ได้

คิด for คิดส์ ชวนสำรวจปัญหางบประมาณที่ใช้เลี้ยงดูเด็กๆ ที่ต้องเติบโตในสถานรองรับระยะยาวในประเทศไทย และงบประมาณเพื่อสนับสนุนครอบครัวอุปถัมภ์ที่ยังขาดแคลน

ศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว (คิด for คิดส์)

ศูนย์วิจัยและสื่อสารความรู้เพื่อตอบโจทย์อนาคต มุ่งวิเคราะห์ ออกแบบ เผยแพร่ความรู้ และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านเด็ก เยาวชน ครอบครัว และการเรียนรู้ เพื่อเป็นฐานสนับสนุนทางวิชาการให้กับสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. และภาคีเครือข่าย

Copyright © 2024 kidforkids.org | All rights reserved.