Mappa: ‘เด็กสมัยนี้สบายจะตาย’ เรื่องเล่าจากศูนย์คิด for คิดส์ที่บอกว่าเด็กไม่ได้สบาย แต่คือเดอะแบกที่กำลังตายจากวิกฤติรอบตัว

101 PUB ชวนอ่านบทสัมภาษณ์ ฉัตร คำแสง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย วรดร เลิศรัตน์ และ เจณิตตา จันทวงษา นักวิจัยและบริหารการวิจัย 101 PUB ผู้อยู่เบื้องหลังการก่อตั้ง ‘ศูนย์นโยบายเด็กและครอบครัว – คิด for คิดส์’ โดย mappa

สัมภาษณ์/เขียนโดย ณัฐธนีย์ ลิ้มวัฒนาพันธ์ และ เพ็ญสินี ธิติธรรมรักษา เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2022


เผยแพร่ครั้งแรก : เว็บไซต์ mappalearning.co. ‘เด็กสมัยนี้สบายจะตาย’ เรื่องเล่าจากศูนย์คิด for คิดส์ที่บอกว่าเด็กไม่ได้สบาย แต่คือเดอะแบกที่กำลังตายจากวิกฤติรอบตัว. วันที่ 23 สิงหาคม 2565

เรียบเรียง/นำเสนอ

ฉัตร คำแสง

เรียบเรียง/นำเสนอ

วรดร เลิศรัตน์

เรียบเรียง/นำเสนอ

เจณิตตา จันทวงษา

บทความที่เกี่ยวข้อง

‘ครูกระจุก โรงเรียนกระจาย’ ปัญหาการจัดสรรครูไทยที่ต้องแก้ไขก่อนจะสายเกิน

101 PUB ชวนสำรวจปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนประเภทต่างๆ ซึ่งส่งผลเสียคุณภาพการศึกษา โดยรัฐสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการรวมโรงเรียนและจัดสรรครูใหม่

รื้อระบบคุ้มครองเด็ก ไม่ให้ใครต้องถูกทำร้ายซ้ำสอง

คิด for คิดส์ ชวนสำรวจสิ่งที่ขาดหายในระบบคุ้มครองเด็กจนเป็นการทำร้ายเด็กซ้ำ และสิ่งที่ต้องเติมในระบบคุ้มครองเด็กเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก

เข้าใจตัวตน-ความคิดของ ‘เด็กสมัยนี้’: คุณค่าและทัศนคติเยาวชนไทยจากผลสำรวจ คิด for คิดส์

เข้าใจตัวตน-ความคิดของ ‘เด็กสมัยนี้’: คุณค่าและทัศนคติเยาวชนไทยจากผลสำรวจ คิด for คิดส์

คิด for คิดส์ ชวนทำความเข้าใจ ‘คุณค่า-ทัศนคติ’ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของ ‘เยาวชนไทย’ จากผลสำรวจเยาวชนสองหมื่นคนทั่วประเทศ หาคำตอบว่าพวกเขาคิดฝันอะไร เป็นใคร และมีพฤติกรรมอย่างไร

ศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว (คิด for คิดส์)

ศูนย์วิจัยและสื่อสารความรู้เพื่อตอบโจทย์อนาคต มุ่งวิเคราะห์ ออกแบบ เผยแพร่ความรู้ และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านเด็ก เยาวชน ครอบครัว และการเรียนรู้ เพื่อเป็นฐานสนับสนุนทางวิชาการให้กับสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. และภาคีเครือข่าย

Copyright © 2023 kidforkids.org | All rights reserved.