This is my family : ครอบครัวของคุณเป็นแบบไหน?

เมื่อครอบครัวของเราล้วนแตกต่างกัน

ครอบครัวไม่ได้มีแค่ ‘พ่อแม่ลูก’ และลักษณะการใช้ชีวิตของคนก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย หน้าตาครอบครัวของแต่ละคนจึงไม่เหมือนกัน ดังนั้นครอบครัวจึงอาจไม่ใช่สถาบันอย่างที่เราคุ้นชิน แต่คือชุดความสัมพันธ์ที่ร้อยชีวิตคนเข้าด้วยกัน และไม่ว่าเราจะมีรูปแบบความสัมพันธ์แบบไหน ทุกคนมีสิทธิที่จะมีความสุข

เราเชื่อว่า เราต่างมีครอบครัวในแบบของตัวเอง แล้วครอบครัวของคุณล่ะเป็นแบบไหน

วิจัย/เขียน

คิด for คิดส์

บทความที่เกี่ยวข้อง

‘ครูกระจุก โรงเรียนกระจาย’ ปัญหาการจัดสรรครูไทยที่ต้องแก้ไขก่อนจะสายเกิน

101 PUB ชวนสำรวจปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนประเภทต่างๆ ซึ่งส่งผลเสียคุณภาพการศึกษา โดยรัฐสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการรวมโรงเรียนและจัดสรรครูใหม่

รื้อระบบคุ้มครองเด็ก ไม่ให้ใครต้องถูกทำร้ายซ้ำสอง

คิด for คิดส์ ชวนสำรวจสิ่งที่ขาดหายในระบบคุ้มครองเด็กจนเป็นการทำร้ายเด็กซ้ำ และสิ่งที่ต้องเติมในระบบคุ้มครองเด็กเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก

เข้าใจตัวตน-ความคิดของ ‘เด็กสมัยนี้’: คุณค่าและทัศนคติเยาวชนไทยจากผลสำรวจ คิด for คิดส์

เข้าใจตัวตน-ความคิดของ ‘เด็กสมัยนี้’: คุณค่าและทัศนคติเยาวชนไทยจากผลสำรวจ คิด for คิดส์

คิด for คิดส์ ชวนทำความเข้าใจ ‘คุณค่า-ทัศนคติ’ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของ ‘เยาวชนไทย’ จากผลสำรวจเยาวชนสองหมื่นคนทั่วประเทศ หาคำตอบว่าพวกเขาคิดฝันอะไร เป็นใคร และมีพฤติกรรมอย่างไร

ศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว (คิด for คิดส์)

ศูนย์วิจัยและสื่อสารความรู้เพื่อตอบโจทย์อนาคต มุ่งวิเคราะห์ ออกแบบ เผยแพร่ความรู้ และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านเด็ก เยาวชน ครอบครัว และการเรียนรู้ เพื่อเป็นฐานสนับสนุนทางวิชาการให้กับสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. และภาคีเครือข่าย

Copyright © 2023 kidforkids.org | All rights reserved.